0754930131

Dacă aveți nevoie de ajutor sau asistență suplimentară, nu ezitați să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți.

ASISTENTA CLIENTI

Politica de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate explică modul în care JBConcept, cu sediul în str. Tofalau, nr. 678w, loc. Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, cod 547530, Telefon +40 749 667 206, persoană juridică română înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J26/24/2024, cod fiscal 49382485, colectează și gestionează datele tale personale în scopul și cu menținerea constantă a angajamentelor de mai jos. 

Adresa website-ul este: jbconcept.ro.

In cazul in care aveti intrebari sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta trimițându-ne un e-mail la adresa: office@jbconcept.ro.

Introducere

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”) este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. Adoptăm prezenta Politica de confidențialitate în vederea alinierii la dispozițiile noii reglementări.

Prezenta Politica de confidențialitate se aplică următoarelor activități în care se prelucrează date cu caracter personal:

 • Vizitarea sediului nostru;
 • Vizitarea site-ului jbconcept.ro;
 • Primirea comunicarilor, incluzand e-mailuri, telefoane;
 • Inițierea si desfășurarea raporturilor de colaborare.

Prin vizitarea site-ului și acceptarea prezentei Politici de confidențialitate va exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul nostru informatic, atât manual cât și automat, în conformitate cu GDPR.

Definiții

 • ANSPDCP = Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 • Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Angajamentul nostru de confidențialitate:

Scopul nostru este sa menținem la cele mai înalte standarde de securitate și să gestionăm datele personale pe care ni le furnizezi într-un mod responsabil și să fim transparenți în practicile noastre. Încrederea ta este importantă pentru noi. Prin urmare, ne-am angajat să respectăm următoarele principii de bază:

 • Atunci cand solicităm date cu caracter personal, o facem spre a oferi anumite produse și servicii. Cu toate acestea, nu esti obligat sa furnizezi astfel de date totuși, dacă alegi să nu o faci, este posibil să nu îți putem oferi anumite servicii sau produse;
 • Colectăm și prelucrăm datele tale numai în scopurile prevăzute în această Declarație de confidențialitate sau în scopuri specifice pe care le împărtășim transparent catre tine și / sau pe care le-ai acceptat;
 • Ne propunem să minimizăm cantitatea de date colectată și prelucrată de noi, sa le pastram cat mai exact si sa asiguram securitatea acestora;
 • In cazul in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare, sau ti-ai manifestat expres aceasta dorinta, vom sterge datele tale cu caracter personal, daca legea nu ne obliga sa le pastram pentru o anumita perioada;
 • Datele tale personale nu vor fi partajate, vândute, închiriate sau dezvăluite în afara scopurilor celor descrise în această Declarație de confidențialitate.

Drepturile persoanelor vizate

JB Concept SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate conform Regulamentului nr. 679/2016, și anume:

 • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, acest drept se aplică numai în cazul în care:
  • Prelucrarea se bazează pe consimțământul tău;
  • Prelucrarea are loc pentru executarea unui contract;
  • Prelucrarea are loc prin mijloace automatizate;
  • În cazul în care datele personale pe care le colectăm nu mai sunt necesare în nici un scop și nu suntem obligați prin lege să le păstrăm
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanta; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere direct la autoritatea de supraveghere cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal.

În eventualitatea unei obligații legale, ne rezervăm dreptul de a dezvălui informații referitoare la datele tale cu caracter personal, către autoritățile competente sau către organele legale care solicită acest lucru.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Când vizitezi și utilizezi site-ul jbconcept.ro exclusiv cu scop de informare, (de exemplu, dacă nu te înregistrezi sau dacă nu ne furnizezi informații în alt fel) vom colecta numai datele cu caracter personal pe care browser-ul tău le transmite serverului nostru, care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a-ți putea afișa site-ul și pentru a garanta stabilitate și securitate tehnică.

Transferăm datele colectate către departamentele interne relevante, în vederea prelucrării, și către furnizori externi de servicii, contractanți (ex.: găzduire, sistem de management al conținutului) în funcție de scopul urmărit (pentru afișarea site-ului și setarea conținutului).

Direct: obținem date cu caracter personal în mod direct de la dumneavoastră atunci când ne contactați telefonic, ne comunicați un e-mail, utilizați formularul de contact disponibil pe site-ul jbconcept.ro, și/sau ne trimiteți CV-ul dumneavoastră sau când intrați în raport contractual cu organizația noastră.

Indirect: de regula, obținem/ avem acces la date cu caracter personal ale persoanelor fizice în mod indirect în cadrul relațiilor contractuale pe care le desfășurăm.

Prelucram date cu caracter personal în mod transparent, în următoarele scopuri:

 • Prelucrarea oricăror solicitări primite pe e-mail sau telefon, inclusiv formularea de răspunsuri la solicitările dumneavoastră;
 • Căutarea de candidați calificați, capabili să ocupe posturile vacante din cadrul JB Concept SRL;
 • Îndeplinirea obligațiilor pe care JB Concept SRL și le-a asumat prin încheierea contractelor;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale.

Putem colecta următoarele tipuri de date personale:

 1. Date personale de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa fizică și numerele de telefon;
 2. Detalii de conectare la cont, cum ar fi ID-ul de utilizator, numele de utilizator, tipul de browser utilizat, e-mail și parola. Acest lucru este necesar pentru a crea un cont de utilizator personal pe una dintre comunitățile noastre online inclusiv magazinul online;
 3. Comunicări cu noi, care pot include detalii despre conversațiile noastre prin chat, sau linii de servicii pentru clienți;
 4. Preferințele stilului de viață pot include preferința ta pentru unele produse pe care le oferim și interesele legate de aceste produse;
 5. Istoricul browserului, cum ar fi paginile accesate, data accesării, locația accesată și adresa IP;
 6. Informații de plată pentru achizițiile efectuate in magazinul nostru online. Informațiile de plată se referă, în general, la numele de facturare, adresa de facturare, adresa de livrare și datele de plată, cum ar fi datele cardului de credit sau numărul contului bancar.
 7. Informații legate de sănătatea ta numai in cazul in care ne furnizezi direct aceste aceste informatii cu ocazia unei sesizari sau a unui comentariu special in momentul lansarii comenzilor;
 8. Profiluri de social media;
 9. In cazul in care ai aplicat la una dintre ofertele noastre de munca, vom procesa datele care atesta, istoricul educațional și referințele de angajare.

De asemenea, putem colecta date cu caracter personal în mod indirect atunci când:

 1. împărtășești conținut pe pagini de socializare, site-uri web sau aplicații legate de produsele noastre sau ca răspuns la materialul nostru promoțional pe social media;
 2. citim sau colectăm date cu caracter personal citind informații colectate de alte site-uri web (de exemplu, putem plasa un anunț pe un site terț, iar atunci când faci clic pe anunțul respectiv, putem primi informații despre tine și alți vizitatori ai site-ului web pentru a măsura amploarea și succesul reclamei respective).

Date cu caracter special

În mod normal, nu procesăm asemenea categorii de date cu caracter personal, dar, în situațiile în care procesăm astfel de date, o facem numai cu consimțământul persoanei vizate sau în baza unei obligații legale pe care o avem.

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe website, colectăm și afișam datele care se transmit prin intermediul formularelor de comentarii. De asemenea, colectăm adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spam-ului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea celor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile încărcate pe website.

Formulare de contact

Prin intermediul formularelor de contact colectăm următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și Prenume;
 • Adresa de e-mail;
 • Număr de telefon;
 • Precum și alte date pe care vizitatorii aleg să ni le ofere atunci când ne contactează;
 • Aceste date vor fi păstrate o perioada de 5 ani în scopul deservirii clienților, dar nu vor fi folosite în scopuri de marketing, decât cu acordul explicit al clientului;

Proces automat de decizie și profilare

Pentru unele servicii și produse, putem prelucra datele tale personale folosind mijloace automatizate. În esență, aceasta înseamnă că deciziile sunt luate automat fără intervenția umană

Dacă intenționăm să folosim astfel de metode, te vom informa bineînțeles și îți vom oferi posibilitatea de a obiecta în prealabil cu aceste procese.

Cookie-uri și alte tehnologii

De asemenea, putem colecta date personale prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii. Acest lucru poate apărea atunci când vizitezi site-urile noastre sau site-uri terțe, vizualizezi promoțiile noastre online sau utilizezi aplicațiile noastre mobile / terțe și pot include următoarele informații:

 1. Informații despre browserul dispozitivului și sistemul de operare;
 2. adresa IP a dispozitivului pe care îl utilizezi;
 3. paginile noastre web pe care le vizualizezi;
 4. Link-uri pe care faci click pe când interacționezi cu serviciile noastre.
 5. Dacă lași un comentariu pe website-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și website-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.
 6. Dacă ai un cont și te autentifici în acest website, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.
 7. Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.
 8. Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Te rugăm să consultați declarația noastră pentru cookie-uri pentru mai multe informații despre aceasta: https://www.jbconcept.ro/go-digital-blog/politica-de-cookies/.

Conținut înglobat de pe alte website-uri

Articolele din acest website pot include conținut înglobat (de exemplu, video-uri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte website-uri se comportă exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt website.

Aceste website-uri pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel website.

Analitice

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web aparținând Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează o formă specifică de cookies care sunt stocate pe computer și permit analizarea modului de utilizare a site-ului. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea acestui site sunt, în general, transmise către un server Google din SUA și stocate acolo.

Subliniem faptul că Google Analytics a fost extins pe acest site pentru a include codul „gat._anonymizeIp ();” pentru a asigura înregistrarea anonimizată a adreselor IP (așa-numita mascare IP). Din cauza anonimizării IP-ului de pe acest site, adresa ta IP este scurtată de Google pe teritoriul UE și statelor Tratatului Comunității Economice Europene. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă este transmisă către un server Google din SUA și scurtată acolo. Google respectă Privacy Shield UE-SUA, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Google utilizează aceste informații în numele nostru pentru a analiza utilizarea acestui site de către tine, pentru a compila rapoarte privind activitățile de pe site și pentru a furniza servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului și utilizarea internetului de către operatorul site-ului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți, conform cerințelor legale sau în cazul în care respectivii terți prelucrează aceste date în numele Google. Adresa IP transmisă în Google Analytics de către browser-ul tău nu este consolidată cu alte date de către Google.

Poți preveni păstrarea cookie-urilor prin stabilirea setărilor corespunzătoare în browser-ul folosit. În plus, poți preveni înregistrarea de către Google a datelor generate de cookie-uri cu privire la modul în care utilizezi site-ul (inclusiv adresa IP), precum și prelucrarea lor, prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser disponibil la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Informații despre Google: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Condițiile de utilizarea a serviciului Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, prezentarea generală a principiilor de securitate și confidențialitate aplicabile serviciului Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, dar și politica Google privind confidențialitatea datelor: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

În plus, acest site utilizează serviciul Google Analytics pentru o analiză a fluxurilor de utilizatori, independentă de dispozitivul de pe care este accesat site-ul, realizată în funcție de codul de identificare al utilizatorului (User ID). Poți dezactiva tracking-ul multi-dispozitiv a modului în care utilizezi site-ul din Contul tău Google, în secțiunea „Informațiile mele”, „Informații cu caracter personal”.

Funcțiile de publicitate Google Analytics

Dacă ești de acord cu utilizarea funcțiilor de publicitate Google Analytics, acest site utilizează funcțiile extinse ale Google Analytics, pe lângă funcțiile standard. Funcțiile de publicitate Google Analytics implementate pe acest site includ rapoartele demografice și rapoarte de interese Google Analytics.

Utilizăm împreună cookie-urile primare (de exemplu cookie-urile Google Analytics) și cookie-urile terță parte (de exemplu, cookie-urile DoubleClick) pentru a evalua în formă anonimă și agregată care sunt caracteristicile și interesele demografice ale vizitatorilor site-ului nostru web. Utilizăm aceste informații pentru a îmbunătăți site-ul nostru web.

Poți preveni participarea la acest proces de urmărire în mai multe moduri:

 1. a) prin setarea corespunzătoare a software-ului tău de browser;
  b) prin setările tale de anunțuri Google pe https://www.google.com/ads/preferences/?hl=ro ;
  c) setând corespunzător preferințele cookie-ului: poți să oprești înregistrarea datelor apăsând iconița de mai jos din stânga sau dreapta ecranului, marcată cu litera C, prin inchiderea cookie-urilor de marketing.

A/B Testing

Acest site realizează, de asemenea, analize ale comportamentului utilizatorilor prin așa-numita funcționalitate de A/B testing. În funcție de profilul tău îți putem arăta paginile din site-ul nostru cu conținut ușor diferit. Această funcționalitate ne permite să analizăm și să ne optimizăm periodic serviciile, făcându-le mai interesante pentru tine, în calitate de utilizator.

Cookie-urile sunt păstrate pe calculatorul tău în vederea realizării acestor analize. Informațiile colectate în acest mod sunt păstrate exclusiv pe un server din UE. Poți preveni păstrarea cookie-urilor prin stabilirea setărilor corespunzătoare în aplicația de browser.

Înainte de realizarea analizelor, adresele IP sunt prelucrate suplimentar în format abreviat, astfel încât orice contact personal direct să poată fi exclus. Adresa IP transmisă de browser-ul tău nu este combinată cu alte date pe care le colectăm.

Datele pot fi accesate de furnizorii noștri de servicii de analiză, cu sediul în UE.

Servicii Facebook, Custom audiences și Facebook marketing

În cadrul ofertei noastre de servicii online, în baza intereselor noastre legitime privind analizarea, optimizarea și rentabilizarea ofertei noastre online și în aceste scopuri, se folosește așa-numitul „pixel Facebook” al rețelei de socializare Facebook, oferit de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, respectiv, dacă sunteți rezident în UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Facebook este certificat în baza convenției Privacy shield, oferind astfel garanția faptului că respectă legislația europeană în materie de protecție a datelor. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Facebook folosește plugin-ul „Facebook pixel” în primul rând pentru a încadra utilizatorii ofertei noastre online într-un grup țintă pentru afișarea de anunțuri (așa-numitele „Facebook ads”). În mod corespunzător, noi folosim pixelul Facebook pentru a face să apară acele anunțuri Facebook ads folosite de noi doar pe ecranele acelor utilizatori, care și-au manifestat interesul față de oferta noastră online, sau care prezintă anumite caracteristici (de ex.interes față de anumite subiecte sau produse, determinat în baza site-urilor vizitate), pe care le transmitem către Facebook (așa-numitele „Custom audiences”). Cu ajutorul pixelului Facebook dorim și să garantăm că anunțurile noastre Facebook ads corespund interesului potențial al utilizatorului, și că nu au un efect deranjant asupra acestuia. Prin folosirea pixelului Facebook, putem în plus analiza eficiența anunțurilor publicitare Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață, observând când, după ce au dat click pe un anunț publicitare Facebook, utilizatorii sunt redirecționați către pagina noastră web (așa-numita „Conversion”). Pixelul Facebook poate fi integrat direct de către Facebook la afișarea paginilor noastre web, fiind posibil ca el să salveze pe dispozitivul dumneavoastră un cookie, adică un mic fișier. Dacă, ulterior, vă conectați la Facebook sau dacă vizitați Facebook în timp ce sunteți autentificat, vizita pe pagina noastră cu servicii online este înregistrată în profilul dumneavoastră. Datele colectate cu privire la dumneavoastră sunt anonime pentru noi, ele nu ne oferă niciun indiciu cu privire la identitatea utilizatorului. Cu toate acestea, datele sunt stocate și prelucrate de către Facebook, astfel că este posibilă realizarea unei legături cu profilul de utilizator respectiv, care poate fi folosită de către Facebook în scopuri de publicitate și de cercetare de piață proprii. În măsura în care transmitem către Facebook date în scopul realizării de comparații, acestea sunt încriptate local în browser, fiind abia apoi transmise către Facebook, prin intermediul unei conexiuni securizate de tip https. Toate acestea au doar rolul de a se face o comparație cu datele încriptate în același mod de către Facebook.Tot în baza intereselor noastre legitime, folosim procedura „Custom audiences from File” a rețelei de socializare Facebook Inc. În acest caz, adresele de email ale destinatarilor buletinelor de tip newsletter sunt încărcate (upload) în serverul Facebook. Procedura de încărcare (upload) se desfășoară încriptat. Încărcarea servește doar la determinarea destinatarilor buletinelor noastre de tip newsletter. Prin aceasta, dorim să garantăm că anunțurile sunt afișate doar utilizatorilor interesați de informațiile și serviciile noastre. Prelucrarea datelor de către Facebook se realizează în baza regulilor Facebook de utilizare a datelor. Indicații corespunzătoare generale privind afișarea anunțurilor de tip Facebook ads, din regulile Facebook de utilizare a datelor:https://www.facebook.com/policy.php. Informații speciale și detalii cu privire la pixelul Facebook și la modul său de funcționare se regăsesc în secțiunea de Ajutor a Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Puteți să vă opuneți colectării datelor dumneavoastră prin intermediul pixelului Facebook și folosirii lor în vederea afișării de anunțuri de tip Facebook ads. Pentru a stabili ce fel de anunțuri publicitare să vă fie prezentate în cadrul Facebook, puteți afișa pagina creată de Facebook în acest sens, unde puteți urma instrucțiunile cu privire la setările legate de publicitatea în funcție de interesele utilizatorilor: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Setările se realizează independent de platforma utilizată, adică vor fi valabile indiferent de dispozitivul pe care îl folosiți, fie el computer tip desktop sau dispozitiv mobil. Puteți să vă opuneți utilizării fișierelor cookie ce servesc măsurării eficienței și scopurilor publicitare, accesând pagina de dezactivare a inițiativei pentru publicitatea în rețea (http://optout.networkadvertising.org/) și pe site-ul american (http://www.aboutads.info/choices) sau european (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Puteți de asemenea dezactiva colectarea de date Facebook pixel, utilizând aplicația noastră de cookies, cu un click pe iconița din stânga sau dreapta ecranului, ce conține litera C. Selectați dezactivarea cookie-urilor de marketing.

Module de extensie (plug-in) pentru rețele sociale

Plug-in-urile sociale (denumite în continuare „plug-in-uri”) ale rețelelor sociale sunt utilizate pe site-urile noastre, în special butonul „Distribuie”. Plug-in-urile sunt de obicei marcate cu logo-ul fiecărui furnizor.

Datele vor fi transmise către rețelele sociale numai dacă apeși în mod deliberat pe butonul respectivei rețele sociale. În această situație, browser-ul web realizează o conexiune cu serverul respectivei rețele sociale. Prin apăsarea deliberată pe butonul respectiv (de exemplu, „Distribuie”, „Share” sau „Pin”) ești de acord ca browser-ul tău să realizeze o conexiune cu serverele respectivei rețele sociale și să transmită date cu privire la modul în care utilizezi site-ul nostru către respectivul operator al rețelei sociale și viceversa. Nu avem nicio influență în ceea ce privește natura și măsura în care datele sunt colectate de către rețelele sociale.

Furnizorii rețelelor sociale stochează datele tale sub formă de profiluri de utilizatori și le utilizează în scopuri publicitare, pentru cercetări de piață și/sau pentru design-ul propriului site. Acest proces de evaluare are loc în special (inclusiv pentru utilizatorii neautentificați) pentru reprezentarea publicității corecte în funcție de cerere și pentru informarea altor utilizatori ai rețelei sociale cu privire la activitățile tale pe site-ul nostru. Ai dreptul de a te opune la construirea acestor profiluri de utilizator, pentru exercitarea căruia trebuie să contactezi respectivii furnizori de module plug-in. Prin intermediul plug-in-urilor, îți oferim posibilitatea de a interacționa cu rețele sociale și cu alți utilizatori, astfel încât să ne putem optimiza oferta și pentru ca site-ul nostru să fie mai interesant pentru tine, în calitate de utilizator.

Datele sunt transferate indiferent dacă ai un cont creat la furnizorii plug-in-ului social și ești autentificat în contul respectiv. Dacă ești autentificat în contul furnizorilor de plug-in, datele colectate de noi vor fi alocate direct în contul tău existent la furnizorul de plug-in. În cazul în care accesezi butonul de activare și, de exemplu, realizezi conexiunea cu pagina, furnizorul de plug-in păstrează și aceste informații în contul tău de utilizator și le distribuie public cu contactele tale. Îți recomandăm să te deconectezi periodic după utilizarea unei rețele sociale, în special înainte de activarea butonului, deoarece astfel poți evita sincronizarea cu profilul pe care îl ai la furnizorul de plug-in.

Pentru mai multe informații privind scopul și amploarea colectării, prelucrării și utilizării ulterioare a datelor de către furnizorul de plug-in te rugăm să consulți declarațiile privind protecția datelor aferente fiecărui furnizor, la URL-urile de mai jos. Vei afla mai multe informații cu privire la drepturile de care beneficiezi în acest sens și despre opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității datelor tale cu caracter personal.

Facebook Custom Audiences („Facebook Pixel”)

Acest site utilizează funcția de remarketing „Custom Audiences” a Facebook Inc. („Facebook”) pentru a te contacta din nou în următoarele 12 luni. Aceasta permite utilizatorilor site-ului web să vadă reclame în funcție de interesele declarate („Facebook ads”) atunci când vizitează rețeaua socială Facebook sau alte site-uri web, care utilizează de asemenea acest tool.

Browser-ul tău stabilește în mod automat o conexiune directă cu serverul Facebook. Nu avem nicio influență asupra limitei și utilizării ulterioare a datelor colectate de Facebook prin utilizarea acestui tool și, prin urmare, te informăm pe baza nivelul nostru de cunoștințe: prin includerea funcției „Custom Audiences” a Facebook, Facebook primește informația că ai accesat site-ul corespunzător prezenței noastre pe Internet sau ai dat click pe una din reclamele noastre. În cazul în care ești înregistrat cu un serviciu Facebook, Facebook poate asocia vizita ta cu contul tău. Chiar dacă nu ești înregistrat cu Facebook sau nu ești autentificat în contul tău există posibilitatea ca funizorii să poată obține și să păstreze adresa ta IP, precum și alte informații de identificare.

Funcția „Facebook Custom Audiences” poate fi dezactivată din setările de cookies https://falm.ro/go-digital-blog/politica-de-cookies/, iar pentru utilizatorii autentificați, la adresa https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

YouTube-Video

Am integrat video-uri YouTube pe site-ul nostru, acestea fiind stocate pe https://www.YouTube.com și putând fi rulate direct din site-ul nostru. Aceste video-uri sunt incluse în „modul extins de protecția datelor”, ceea ce înseamnă că nicio informație cu caracter personal nu va fi transmisă către YouTube, în cazul în care nu dai play pe video-uri pentru a începe rularea acestora. Numai în momentul în care rulezi video-urile, datele menționate în paragraful următor vor fi transferate către YouTube. Nu avem nicio influență asupra acestui transfer de date.

Prin vizitarea site-ului, YouTube primește informația că ai accesat subpagina corespunzătoare de pe site-ul nostru. În plus, vor fi transmise datele menționate în Secțiunea 2 din prezenta Politică de confidențialitate a datelor. Acest lucru se realizează independent dacă aplicația YouTube pune la dispoziție un cont de utilizator prin care te poți autentifica sau dacă nu există niciun cont de utilizator. În cazul în care ești autentificat în Google, informațiile tale vor fi asociate în mod direct cu contul tău. În cazul în care nu dorești să fii asociat cu profilul tău de pe aplicația YouTube, trebuie să te deconectezi din aplicația respectivă înainte de activarea butonului. YouTube păstrează datele tale sub formă de profiluri de utilizator și le utilizează în scopuri de publicitate, cercetare de piață și/sau structurarea propriului site web în funcție de cerere. Acest proces de evaluare are loc în special (inclusiv pentru utilizatorii neautentificați) pentru furnizarea de publicitate în funcție de cerere și pentru informarea altor utilizatori ai rețelei sociale cu privire la activitățile tale pe site-ul nostru. Ai posibilitatea să te opui construirii acestor profiluri de utilizator, pentru exercitarea căruia trebuie să contactezi YouTube.

Pentru mai multe informații privind scopul și amploarea colectării, prelucrării și utilizării ulterioare a datelor de către YouTube, te rugăm să consulți politica privind confidențialitatea datelor. Vei afla mai multe informații cu privire la drepturile de care beneficiezi în acest sens și despre opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității datelor tale cu caracter personal:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Google respectă Privacy Shield UE-SUA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Ads (inainte Google Adwords)

Google Ads Conversion

Utilizăm serviciile Google Ads pentru a atrage atenția asupra ofertelor noastre promoționale, cu ajutorul materialelor publicitare (așa-numitul Google Ads) pe site-uri externe. Putem stabili, în legătură cu datele provenind de la campaniile publicitare, gradul de succes atins de anumite măsuri concrete de publicitate. Suntem interesați să îți arătăm reclame care prezintă interes pentru tine, să facem ca site-ul nostru să fie mai interesant pentru tine și să realizăm un calcul corect al costurilor legate de publicitate.

Materialele publicitare sunt livrate de Google prin așa-numitul „Ad Servers”. În acest scop, utilizăm cookie-uri ad server, prin intermediul cărora pot fi măsurați anumiți parametri de cuantificare a succesului, cum ar fi afișarea reclamelor sau click-uri per utilizatori. În cazul în care accesezi site-ul nostru prin intermediul unei reclame Google, aplicația Google Ads păstrează un cookie pe dispozitivul tău. În general, aceste cookie-uri expiră după 30 de zile și nu au scopul de a te identifica personal. Pentru acest cookie, codul unic de identificare cookie, numărul de impresii pe placement (frecvență), ultima impresie (relevantă pentru conversații ulterioare vizualizării) și informațiile referitoare la opțiunea de renunțare (ce marchează faptul că utilizatorul nu mai dorește să fie contactat) sunt păstrate, de obicei, sub formă de valori de analiză.

Aceste cookie-uri permit Google să recunoască browser-ul tău de Internet. În cazul în care un utilizator vizitează anumite pagini de pe site-ul unui client Google Ads și cookie-urile păstrate pe dispozitivul acestuia nu au expirat, Google și clientul pot recunoaște că utilizatorul a dat click pe reclamă și a fost redirecționat către această pagină. Fiecărui client Google Ads îi este alocat un cookie diferit. Prin urmare, cookie-urile nu pot fi urmărite prin site-urile clienților Google Ads . Nu colectăm și nu prelucrăm date cu caracter personal prin intermediul mijloacele de publicitate menționate mai sus. Primim numai analize statistice de la Google. Pe baza acestor analize, putem recunoaște care dintre mijloacele de publicitate utilizate sunt mai eficiente. Nu primim niciun fel de date suplimentare ca urmare a utilizării materialului publicitar; în special, nu putem identifica utilizatorii pe baza acestor informații.

Prin intermediul instrumentelor de marketing utilizate, browser-ul tău inițiază în mod automat o conexiune directă la un server Google. Nu avem nicio influență asupra limitei de utilizare și a utilizării ulterioare a datelor care sunt colectate prin folosirea acestui instrument de către Google și, în consecință, te informăm din cunoștințele noastre: prin integrarea aplicației de conversie Google Ads , Google primește informația că ai accesat o parte corespunzătoare din apariția noastră pe Internet sau ai dat click pe una din reclamele noastre. În cazul în care ești înregistrat cu un serviciu Google, Google poate asocia vizita ta cu contul tău. Chiar dacă nu ești înregistrat cu Google sau nu ești autentificat în contul tău, există posibilitatea ca furnizorii să poată obține și să păstreze adresa ta IP.

Retargetare Google Ads

Folosim functionalitatea de retargetare din serviciul Google Ads. Acesta functie ne permite sa afisam utilizatorilor platformei anunturi bazate pe interesele lor pe alte platforme (website-uri) in cadrul retelei Google (in motorul de cautare Google sau platforma YouTube, asa numitele ‘Google Ads’ sau pe alte website-uri). Cu acest scop, analizam interactiunea userilor cu platforma noastra (exemplu: de ce oferte a fost utilizatorul interest) pentru a putea afisa anunturi targetate utilizatorilor care au vizitat platforma noastra si pe alte website-uri. Pentru a face asta, Google stocheaza un numar in motorul de cautare al utilizatorilor care acceseaza anumite servicii Google sau website-uri in Reteaua Google Display. Acest numar, cunoscut si ca un ‘cookie’ este folosit pentru a inregistra vizitele acestor utilizatori. Acest numar este folosit pentru a identifica un motor de cautare pe un anumit dispozitiv si nu pentru a identifica o persoana; date personale nu sunt stocate.

Poți împiedica participarea la acest proces de tracking în mai multe moduri: a) prin setarea corespunzătoare a browserului, în special prin dezactivarea cookie-urilor de la terți (third party), nu vei primi niciun anunț de la furnizori terți; b) prin dezactivarea cookie-urilor de urmărire a conversiei, prin setarea browser-ului tău în așa fel încât cookie-urile să fie blocate pe domeniul www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, setare care va fi ștearsă în momentul în care ștergi cookie-urile; c) prin dezactivarea reclamelor în funcție de interese ale furnizorilor care fac parte din campania de auto-reglementare „About Ads” cu ajutorul link-ului http://www.aboutads.info/choices, setare care va fi ștearsă în momentul în care ștergi cookie-urile; d) prin dezactivarea permanentă a reclamelor în Firefox, Internet Explorer sau Google Chrome cu ajutorul link-ului http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) prin setarea corespunzătoare a preferințelor tale de cookies. În acest caz, nu vei putea utiliza toate funcțiile din această ofertă în mod integral.

Pentru mai multe informații privind scopul și amploarea colectării, prelucrării și utilizării ulterioare a datelor de către Google, te rugăm să consulți politica privind confidențialitatea datelor. Vei afla mai multe informații cu privire la drepturile de care beneficiezi în acest sens și despre opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității datelor tale cu caracter personal:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Google respectă Privacy Shield UE-SUA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Alternativ, poți găsi informații suplimentare în legătură cu site-ul web din rețeaua Network Advertising Initiative (NAI) la adresa http://www.networkadvertising.org.

Google Remarketing

Mai mult decât atât, utilizăm aplicația Google Remarketing pentru a te contacta din nou în următoarele 18 luni. Cu ajutorul acestei aplicații, după vizitarea site-ului nostru, reclamele noastre îți pot fi afișate în continuare cât timp navighezi pe Internet. Acest lucru este realizat prin intermediul cookie-urilor păstrate în browser-ul tău, folosite pentru a înregistra și evalua comportamentul tău de utilizator de către Google cu ocazia vizitării diferitelor site-uri. În acest fel, Google poate stabili vizitele tale anterioare pe site-ul nostru. Conform propriilor declarații făcute de Google, Google nu combină datele colectate în context de remarketing cu datele tale cu caracter personal, care ar putea fi păstrate de Google. Potrivit Google, este utilizată procedura de pseudonimizare pentru remarketing.

Poți împiedica participarea la acest proces de tracking în mai multe moduri: a) prin setarea corespunzătoare a browserului, în special prin dezactivarea cookie-urilor de la terți (third party), nu vei primi niciun anunț de la furnizori terți; b) prin dezactivarea cookie-urilor de urmărire a conversiei, prin setarea browser-ului tău în așa fel încât cookie-urile să fie blocate pe domeniul www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, setare care va fi ștearsă în momentul în care ștergi cookie-urile; c) prin dezactivarea reclamelor în funcție de interese ale furnizorilor care fac parte din campania de auto-reglementare „About Ads” cu ajutorul link-ului http://www.aboutads.info/choices, setare care va fi ștearsă în momentul în care ștergi cookie-urile; d) prin dezactivarea permanentă a reclamelor în Firefox, Internet Explorer sau Google Chrome cu ajutorul link-ului http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) prin setarea corespunzătoare a preferințelor tale de cookies. În acest caz, nu vei putea utiliza toate funcțiile din această ofertă în mod integral.

Pentru mai multe informații despre scopul și domeniile colectării și procesării datelor de către Google, consultă politica de confidențialitate. Acolo vei găsi, de asemenea, mai multe informații despre drepturile tale și opțiunile de setare pentru a-ți proteja confidențialitatea: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy; Google s-a supus protecției de confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Alternativ, vei găsi mai multe informații pe website-ul Network Advertising Initiative(NAI) la http://www.networkadvertising.org.

Campaign Manager

Acest website folosește și tool-ul (instrumental) de marketing online Campaign Manager Google. Campaign Manager folosește fisiere de tip cookies pentru a afișa reclamă relevantă utilizatorilor, pentru a îmbunătăți rapoartele privind performanțele campaniilor, sau pentru a preveni un utilizator să vadă aceeași reclamă de mai multe ori. Google folosește un fișier de identificare de tip Cookie să urmărească ce reclame au fost afișate în motorul de căutare si previne afisarea acestor reclame de mai multe ori. În plus, Campaign Manager poate folosi fișiere de identificare de tip Cookie pentru a colecta informații referitoare la conversii în functie de cerințele reclamelor. In acest caz, de exemplu, când un utilizator vizualizează o reclamă Campaign Manager pentru un produs, serviciu, etc. și apoi accesează website-ul cu același motor de căutare (browser) si cumpără acel produs, serviciu,etc.

Conform Google, fișierele de tip cookies, Campaign Manager nu conțin informatii personale.

Motorul tău de cautare (Browserul tău) accesează automat o conexiune directă cu server-ul Google în momentul în care vizitezi website-ul nostru. Nu putem influența în nici un fel nivelul sau cum vor fi folosite datele colectate de Google prin folosirea acestui tool (instrument). Astfel te informăm în concordanță: Integrand Campaign Manager, Google primește informații că ai accesat corespondență a prezentei noastre online sau ai dat click pe o reclamă. Daca ești înregistrat într-unul din serviciile Google, Google poate asocia vizita ta cu contul tău Google. Chiar daca nu ești înregistrat sau nu ești conectat (logat), este posibil ca furnizorii sa obtină și să stocheze adresa ta IP.

În completare, fisierele de tip cookies Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) ne permit să înțelegem dacaă intreprinzi anumite acțiuni pe website-ul nostru (platforma noastră) după ce vizualizezi una din reclamele noastre în Google de tip display/video sau pe alte platforme, prin Campaign Manager sau dacă ai accesat vreuna din acestea (conversion tracking). Campaign Manager folosește fisiere de tip cookie pentru a înțelege cu ce conținut ai interactionat din website pentru a putea trimite reclame targetate.

Poti preveni participarea la procesul de tracking prin mai multe feluri (metode):

 1. Setând software-ul motorului de căutare corespunzător, în special prin dezactivarea fișierelor de tip cookie de la terti, nu vor mai fi afișate reclame de la furnizori terti;
 2. Dezactivând fișierele de tip cookie pentru urmarirea conversiilor, prin setarea browserului astfel încât fișierele de tip cookie să fie blocate de domeniu www.googleadservices.com , https://www.google.de/settings/ads. Această setare fiind ștearsă în momentul în care ștergi fișierele de tip cookie;
 3. Deactivând reclamele bazate pe interese ale furnizorilor terti care fac parte din campania ‘About Ads’ care poate fi accesată prin link-ul http://www.aboutads.info/choices . Această setare fiind stearsă în momentul în care ștergi fisierele de tip cookie.
 4. Deactivând permanent Firefox, Internet Explorer sau Google Chrome sub link-ul http://www.google.com/settings/ads/plugin sau Setand preferințele fișierelor de tip cookie: https://www.jbconcept.ro/go-digital-blog/politica-de-cookies/, în acest caz toate funcționalitățile acestei oferte nu vor fi valabile.

În plus, poți preveni serviciul Google să colecteze informații generate de fișierele de tip cookies și transmiterea modului tău de utilizare a website-urilor și procesarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea pluginului disponibil sub ‘Display settings’, ‘Extension for Campaign Manager Deactivation’ la https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

Mai multe informații referitoare la Campaign Manager de la Google e accesibilă la https://www.google.de/doubleclick , iar despre procesarea datelor de către Google în general: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Poti găsi informații pe website-ul Network Advertising Initiative(NAI) la http://www.networkadvertising.org. Google se supune regulilor EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Captchas

Acest site folosește în anumite cazuri Google reCAPTCHA v3 pentru a evita utilizarea câmpurilor de text de către boți sau programe automate. În acest mod, securitatea site-ului este îmbunătățită și se evită SPAM-ul pentru utilizatori. Acest lucru constituie de asemenea interesul nostru legitim, dar și obligația legală.

Datele colectate sunt informații hardware și software, cum ar fi informații despre dispozitiv și aplicații, dar și rezultate ale unor verificări de integritate. Aceste date vor fi trimise către Google Ireland Limied, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Datele nu vor fi folosite de Google pentru reclame personalizate.

Mai multe informații pot fi găsite în politica lor de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy.

Mai multe documente pot fi găsite aici: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Newsletter

Scop / Informații:

Newsletterul conține știri, oferte și alte informații despre produsele și serviciile noastre. Prin abonarea la newsletter, (primiți în conformitate cu consimțământul pe care l-ați dat în fiecare caz), vei beneficia de informații personalizate despre produsele și serviciile noastre sau de propuneri de participare la campanii, precum trageri la sorți/tombole sau testări de produs.

Odată cu înregistrarea la newsletter, vei primi un newsletter personalizat pe nevoile tale (dacă newsletter-ul este personalizat, individualizat sau customizat). Îți evaluăm comportamentul pe site-ul nostru sau în cadrul newsletterului, pentru a sintetiza informații relevante pentru tine.

De obicei, newsletterul este trimis o dată pe lună („periodic”). În situații specifice (de exemplu,pentru acțiuni speciale), putem trimite mesaje prin email în fiecare săptămână.

Serviciile de Newsletter sunt furnizate de MailChimp. Vezi aici politica lor de confidențialitate:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Datele vor fi transmise către platforma de management MailChimp, pentru realizarea și setarea newsletterului.

Ștergere / obiecție

Aceste date colectate sunt șterse automat după 18 luni, în cazul în care un utilizator nu mai răspunde la newsletter, de exemplu nu deschide niciun newsletter pentru o perioadă de 18 luni (inactivitate). În cazul în care nu mai dorești să primești newsletter-ul nostru, te poți dezabona în orice moment. Accesează link-ul inclus în fiecare newsletter și vei fi redirecționat către procesul de dezabonare sau ne poți trimite intenția dezabonare prin email.

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare, în loc să le ținem în așteptare pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe website-ul nostru, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii website-ului pot vedea și edita aceste informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest website, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv cu toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde îți trimitem datele

Când împărtășim datele tale personale cu filialele și alte organizații, ne asigurăm că facem acest lucru numai cu organizații care protejează datele tale personale și respectă legile de confidențialitate aplicabile în același mod sau similar cu noi.

Datele tale personale nu vor fi partajate, vândute, închiriate sau dezvăluite în afara celor descrise în această Declarație de confidențialitate. Cu toate acestea, putem împărtăși datele tale la cererea legii și / sau a autorităților guvernamentale.

Datele tale personale vor fi împărtășite cu următoarele terțe părți în scopurile descrise:

 • Societăților din cadrul aceluiași grup de societăți JB Concept SRL;
 • partenerilor JB Concept SRL;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spam-ului.

Informații suplimentare

Ne putem întemeia prelucrările de date cu caracter personal pe următoarele temeiuri legitime:

 • Contract: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale precum și pentru a furniza serviciile noastre, în cadrul demersurilor premergătoare încheierii unui contract, de exemplu atunci când ne solicitați transmiterea unei oferte.
 • Consimțământ: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimțământului liber și neviciat în momentul în care ne furnizați datele respective.
 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal în baza interesului legitim, atunci când, conform evaluării noastre, considerăm că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proportională cu scopul prelucrării.
 • Obligație legala și interes public: Putem prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin firmei JB Concept SRL, in calitate de profesionist si angajator.

Cum îți protejăm datele

Înțelegem că securitatea datelor personale este importantă. Facem tot posibilul pentru a proteja datele tale personale de abuzuri, interferențe, pierderi, acces neautorizat, modificare sau dezvăluire. Am implementat o serie de măsuri de securitate pentru a vă proteja datele personale. De exemplu, implementăm controale de acces, folosim firewall-uri și servere securizate și criptăm datele personale.

JB Concept SRL nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului jbconcept.ro sau obținute în conformitate cu prezenta politica de confidențialitate, cu excepția angajaților și contractorilor cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele societății sau pentru a furniza servicii disponibile acesteia, sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a societății sau a angajaților ori contractorilor acesteia.

JB Concept SRL a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului GDPR.

JB Concept SRL, împreună cu colaboratorii săi, si-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal. Totodată, JB Concept SRL acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților și colaboratorilor, doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai societății care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa acționeze în conformitate cu principiile prezentei politici de confidențialitate a datelor cu caracter personal și au semnat declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.

JB Concept SRL poate furniza datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră colaboratorilor săi cu care se află în relații de parteneriat, în temeiul acordurilor de confidențialitate încheiate cu aceștia și numai în scopurile menționate în cuprinsul prezentei Politici.

Echipamentele de tip server pe care este găzduit website-ul jbconcept.ro, prin intermediul cărora sunt colectate date cu caracter personal, sunt protejate atât la accesul fizic, cât și la accesul la distanță, și supuse periodic unui audit de securitate.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor website-ului sunt reținute pe o perioada de 5 ani de la momentul prelucrării, care este reprezentat de ultima accesare a site-ului jbconcept.ro.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor utilizate de către site-ul jbconcept.ro sunt reținute pe perioada menționată în Politica de confidențialitate cu privire la cookie-uri, disponibilă aici https://www.jbconcept.ro/go-digital-blog/politica-de-cookies/.

Datele cu caracter personal la care avem acces prin intermediul bazelor de date ale clienților pentru care prestăm servicii de mentenanță a website-urilor nu sunt reținute de către JB Concept SRL SRL.

Modificari ale politicii de confidentialitate

Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, JB Concept SRL va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care sunt utilizate.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, va rugăm sa ne scrieți pe e-mail la adresa: office@jbconcept.ro.

Cum să ne contactezi?

Pentru a actualiza datele sau pentru a cere o copie a informaţiilor personale:

 • Ne poți scrie la adresa de e mail: office@jbconcept.ro
 • Ne poți suna la: +40 749 667 206
 • Ne poți scrie la adresa: str. Tofalau, nr. 678w, loc. Sangeaorgiu de Mures, jud. Mures, cod 547530

Putem actualiza această notificare din când în când. Cea mai recentă versiune a acestei declaratii va fi postată pe site-ul nostru imediat.

Informatii privind ANSPDCP

În situatia în care considerați că drepturile dumneavoastră prevazute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, aveți posibilitatea de a va adresa, prin depunerea unei plângeri, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30Sector 1, cod postal 010336Bucuresti, Romania
Telefon:+40.318.059.211+40.318.059.212
Fax:+40.318.059.602
Email:anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet:www.dataprotection.ro
X